top of page
ตารางผู้พิพากษา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลใช้บังคับ: 31 พฤษภาคม 2565

     บริษัท เอ็ม. ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ ) เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง เครื่องเสียงยี่ห้อ LD Systems, GRAVITY, Adam Hall, Palmer, Marantz ,Definitive Technology, Q Acoustics, QED, PEAVEY, Trace Elliot, Crest Audio, Powersoft, WAVES, AVID, AXIOM, KANTO, Dreamwave, Air For Live,และบริการซ่อมเครื่องเสียง โดยให้บริการผ่านช่องทางโซเชียล ภายใต้ชื่อ เว็บไซต์  www.mi-engineering.com รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ

     บริษัทฯ  ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มีการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อช่วยชี้แจงให้ท่านทราบถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ เพื่อยังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ ขอให้ท่าน ได้โปรดอ่านและทำความเข้าใจเพื่อรับทราบ “นโยบาย” ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาก่อนการให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ดังนี้

1. ขอบเขตการบังคับใช้

     นโยบายนี้ใช้บังคับ สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลใดๆ ที่ บริษัทฯ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ทั้งนี้ไม่จำกัดเฉพาะเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อน หรือในขณะส่งมอบข้อมูลนั้น ๆ แก่บริษัทฯ อันมีลักษณะที่สามารถจะระบุตัวตนของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”

     ทั้งนี้ให้รวมถึงข้อมูลของท่านซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับ

2. นิยาม

     “บริษัท” หมายถึง   บริษัท เอ็ม. ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ เป็นต้นว่า  ชื่อ  สกุล  ที่อยู่  วัน เดือน ปีเกิด เพศ ประวัติการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหมายรหัส และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

     “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” (Sensitive data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

     "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง บุคคลใดๆ ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลของตนเอง ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมนั้น ที่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงถึง ซึ่งรวมถึงบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 (ขอบเขตการบังคับใช้) ของนโยบายนี้

     "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการ ดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

     “บุคคล" หมายถึง บุคคลธรรมดา

     ทั้งนี้ ให้คำนิยามข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

     บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งได้ชี้แจง ไว้ในนโยบายนี้ โดยใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ บริษัทฯ ประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และอาจขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม ทั้งนี้บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันได้แก่

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง

  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์

  • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address MAC Address Cookie ID

  • ข้อมูลบันทึกการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น คำขอใช้บริการ ข้อร้องเรียน และบันทึกผลการสอบทาน ข้อเท็จจริง คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล บันทึกเสียงสนทนาทาง โทรศัพท์

  • ข้อมูลเชิงเทคนิคหรือข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น บันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files) ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิค (เช่น Internet Traffic, IP Address, Log, User Information) และข้อมูล สถิติการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) ซึ่งอาจมีการเก็บรวมรวมข้อมูลบางประเภทที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล IP Address MAC Address Cookie ID

  • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็น ข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับท่าน ตามที่ปรากฏในเอกสารนิติบุคคล เป็นการเพิ่มเติมด้วย

     ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่จำเป็นต่อกิจกรรม ที่จะมีระหว่างกันได้  บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเหมาะสม หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือดำเนินการตามความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือท่าน มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตาม

4. ช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านทางช่องทางแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่แตกต่างกัน ตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

     (4.1) ช่องทางออฟไลน์ เช่น ณ ที่ ทำการ (เช่น สาขา สำนักงานใหญ่และ/หรือสาขา) จดหมาย การออกอีเว้นท์ การออกบูธ การเดินประชาสัมพันธ์ หรือการให้บริการนอกสถานที่ (Virtual Branch) และ

     (4.2) ช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชัน Lazada, Shopee, Line@ เว็บไซต์ www.mi-engineering.com และ Landing Page ของบริษัทฯ โทรศัพท์ ข้อความ สื่อสาร (SMS) สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงแชทบอท (Chatbot) อีเมล

     ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ Landing Page สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงแชทบอท (Chatbot) หรือบริการออนไลน์ต่าง ๆ บริษัทฯ อาจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับเรื่องร้องเรียน การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ติดต่อ การสอบถามข้อมูล การขอให้ดำเนินการอื่นใด การเสนอความคิดเห็น และการติดต่อบริษัทฯ โดยเหตุประการอื่น

     บริษัทฯ อาจผสานรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรงตามช่องทางข้างต้น เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ได้รับมาจากแหล่งอื่นในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการยกเว้น ตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ จะนำข้อมูลของท่าน มาใช้เพื่อการจัดเตรียมพัฒนาปรับปรุงซึ่ง สินค้าและการให้บริการ รูปแบบการนำเสนอสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริษัทฯ  ไม่ว่าจะผ่านช่องทางออฟไลน์ หรือออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mi-engineering.com ,แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ในการตอบโจทย์การใช้งานของท่าน  ด้วยวิธีการใดๆ ไม่จำกัดเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อการเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ท่าน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

     หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทได้มีมาตรการดังนี้

     (6.1) กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด

     (6.2) ในการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้

     (6.3) ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทจะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิด หรือการรั่วไหลของข้อมูลสู่สาธารณะในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆอันเกิดจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการละเลย หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ฐานข้อมูล หรือระบบสื่อสาร   สังคมออนไลน์ของบริษัท โดยการกระทำของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

     (6.4) บริษัทมีการดำเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ  เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ ตามที่ระบุ ในข้อ 5. (วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ) ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจว่าเครือข่ายผู้รับข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 

 

8. สิทธิของท่าน ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

     เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลชั่วคราว ตลอดจนสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ เว้นแต่จะเป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยเจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่

9. การใช้คุกกี้ (Cookies)

     ในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางบริการออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัทฯ  บริษัทฯ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของ คำขอของ ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ “คุกกี้” คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางบริการออนไลน์อื่น ๆ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ของผู้เข้าเยี่ยมชม ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมนั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับ การกำหนดโดยบริษัทฯ  ซึ่ง “คุกกี้” ดังกล่าว อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิที่จะไม่รับการเชื่อมต่อคุกกี้ได้ โดยสามารถเลือกการตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ได้ในเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน แต่การปฏิเสธไม่รับการเชื่อมต่อ คุกกี้อาจส่งผลกระทบให้การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางบริการออนไลน์อื่นๆ ของบริษัทฯ อาจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง หรือมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 

10. ความรับผิดชอบของบุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล

     บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสำคัญ และรับผิดชอบในการเก็บรวมรวมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในนโยบายนี้

11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือนานกว่านั้น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือเป็นข้อมูลที่ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่ท่านร้องขอ หรือที่ท่านได้ถอนความยินยอมแล้วตามเงื่อนไขทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายภายในของบริษัทฯ  และตามความจำเป็นอื่น

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบาย ฉบับปรับปรุงแก้ไขลงใน  www.mi-engineering.com และ/หรือในช่องทาง Line@ และอาจขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม เว้นแต่กฎหมาย จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ รวมทั้งก่อนใช้บริการ เพื่อตรวจดูการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายนี้

13. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

     ในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางบริการออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัทฯ  เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการเหล่านั้นอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริการอื่นที่มีบุคคลภายนอก เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใด ๆ  อีกทั้งไม่อาจรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าว

     ในการนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริการที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบริษัทฯ  (หากมี) เพื่อรับทราบและทำความ เข้าใจว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าวดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

14. ข้อมูลการติดต่อบริษัทฯ

     ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะนำ หรือ ข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือในกรณีที่ท่านต้องการยื่นคำขอใช้สิทธิใด ๆ ตามที่ปรากฏในนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ  ได้ที่

  • บริษัท เอ็ม. ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อาคารมหาจักร ชั้น 5 เลขที่ 46 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัทฯ

     ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ .   นายนิติ ตีรกิตติ   .

     ที่อยู่ : บริษัท เอ็ม. ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อาคารมหาจักร ชั้น 5 เลขที่ 46 ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110

     E-mail : info@mi-engineering.com หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2318-6436 วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 09:00-17:00 น.

     ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามข้อความข้างต้นและเข้าใจดีแล้ว

bottom of page