top of page

ห้องประชุม สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นงานปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมใหญ่ และ ห้องประชุมย่อย พร้อมระบบส่งสัญญาณภาพในการประชุม


สินค้าที่ใช้ในโครงการ

  • Powersoft MEZZO 322

  • Powersoft MEZZO 604

  • Definitive Technology AW6500Comments


bottom of page