top of page

𝗩𝗜𝗩𝗥𝗘 หลังสวน โครงการใหม่ใจกลางกรุง🌇


งานติดตั้งระบบเสียงตามสายในอาคารและห้องประชุมกับชุดลำโพง แอมพลิฟายเออร์

และมิกเซอร์แอมป์จากแบรนด์ 𝗟𝗗 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀  

สินค้าที่ใช้ในโครงการ

  • LD Systems IMA 30 เพาเวอร์มิกเซอร์

  • LD Systems HPA 6 Channel

  • LD Systems DQOR 5 TW


Comentarios


bottom of page