Public Address and Installed Sound

สำหรับงานกลางแจ้ง ระบบเสียงบนเวที หรืองานแสดงสดต่างๆ รวมถึงงาน Installation ที่จำเป็นต้องเน้นการรองรับระบบเสียง และคุณภาพเสียง บริษัทฯ จึงได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานระบบเสียง เพื่อตอบสนองให้กับลูกค้า นอกเหนือจากนั้นยังเน้นการให้บริการแบบครบวงจรจากผู้เชี่ยงชาญผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง และการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

PEAVEY

View Products

CREST AUDIO

View Products

LINE6

View Products

 

Lexicon Pro

View Products